One Rude Dawg
Gallery - Near & Far East


Pop Pharaoh
Nefertiti
Pharaoh
Pop Buddha
Buddhadelic
Buddha Pop Art
Pop Nefertiti
Chao Ts'ai Chin Pao
Fu Shou Shuan Ch'uan
Phoenix And Shou
Two Magpies
Dragon And Pearl
Dragon
Ssu Chi An Lo
Water Lily Bats And Coins
Pop Dragon
Fu Kuei Yu Yu
Crane
Three Shou
Shou
Shou, Bat And Butterfly
Pop Chao Ts'ai Chin Pao
Fu Shou Shuang Ch'uan